Dit privacybeleid is ontwikkeld door Prodona. Het doel van deze privacyverklaring is om bezoekers van de website (Prodona (de "Website")) te informeren over hoe de exploitant de informatie verzamelt en verwerkt. De exploitant besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van zijn gebruikers. persoonlijke informatie en om de persoonlijke informatie van anderen te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.


Als u aan een van de onderstaande voorwaarden wilt voldoen, kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder op het post- of e-mailadres dat is vermeld in het gedeelte 'Contactgegevens' van dit privacybeleid.


OVEREENKOMST

Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en ermee akkoord gaat. dit betekent ook dat de gebruiker uitdrukkelijk instemt met het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt via de website en/of als onderdeel van de diensten die door de website worden geleverd, voor de hieronder gedefinieerde doeleinden, in overeenstemming met de voorwaarden. en de principes uiteengezet in dit privacybeleid.


De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de reeds met voorafgaande toestemming uitgevoerde behandeling.


Welke informatie verzamelen we?

Door de website te bekijken en te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van de volgende persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden en principes: Gebruikersdomeinnaam (automatisch verkregen door de verwerkingsserver) door vragen te stellen of te posten vragen op de Website, communiceren via e-mail met de zorgverlener, deelnemen aan discussies. Alle informatie over de door de gebruiker bezochte pagina's.


Alle informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt, bijvoorbeeld in verband met vragen en/of registraties op de website of toegang tot een beperkt deel van de website.

De zorgmanager kan ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar en kan niet direct of indirect een specifieke persoon identificeren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om websites, aangeboden producten en diensten of publicaties van de Beheerder te verbeteren.

Indien persoonsgegevens zodanig worden gecombineerd met niet-persoonsgebonden gegevens dat betrokkenen kunnen worden geïdentificeerd, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld totdat de betrokkenen niet meer uit de gegevens kunnen worden geïdentificeerd.


Plaats van verzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren: netwerk- en contactformulieren, technische cookies, analytische cookies, functionele cookies, prestatiecookies, commerciële cookies en tracking cookies.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de onderstaande doeleinden:

- Beheer en controle om ervoor te zorgen dat de geleverde diensten worden uitgevoerd.

Het plaatsen en volgen van bestellingen en facturering

- naverwerking van bedrijfsadvertenties voor producten en diensten.

- Mogelijkheid om gratis monsters te sturen of diensten aan te bieden tegen gunstigere voorwaarden.

- Beantwoorden van gebruikersvragen

- Verbeter de kwaliteit van uw website en verwerker producten en/of diensten.

- Gegevens van nieuwe producten en/of diensten doorsturen van de verwerker.

- Direct Marketing


Doelstellingen - Maakt een betere identificatie van gebruikersinteresses mogelijk.


De verwerkingsverantwoordelijke kan worden ingeschakeld voor verwerkingen die niet al onder deze privacyverklaring vallen. In dit geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking contact opnemen met de gebruiker voordat hij zijn persoonlijke gegevens gebruikt om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen. en hem zo nodig in de gelegenheid te stellen van dergelijk gebruik af te zien.


Verwerkingsverantwoordelijke

bewaart persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om de beoogde doelen te bereiken en in overeenstemming met de eisen van wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens van de klant worden bewaard tot maximaal drie jaar na beëindiging van de contractuele relatie die de klant heeft met de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

Voor bepaalde categorieën gegevens gelden kortere bewaartermijnen, zoals: B. Verkeersgegevens die slechts 12 maanden worden bewaard.

Aan het einde van de bewaartermijn zal de verwerkingsverantwoordelijke er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet langer toegankelijk zijn.


Gebruik en kopie van persoonlijke gegevens.

Op schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan het adres vermeld in de rubriek “Contactgegevens” van dit Privacybeleid en na bevestiging van zijn identiteit (met bijvoeging van een kopie van zijn identiteitskaart), kan de Gebruiker een schriftelijke mededeling of een kopie van de ontvangen Persoonsgegevens.

De exploitant kan van de gebruiker verlangen dat hij redelijke administratieve kosten betaalt voor elke extra kopie die door de gebruiker wordt aangevraagd.

Zodra de gebruiker dit verzoek in elektronische vorm verzendt, wordt de informatie ook in elektronische vorm verzonden, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de informatie wordt binnen een maand na ontvangst van zijn verzoek aan de gebruiker gestuurd.


Rechten op rechten
Op een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan het adres vermeld in het gedeelte "Contactgegevens" van dit privacybeleid, kunt u binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen een maand uiterlijk , dat uw persoonlijke gegevens kosteloos worden gecorrigeerd als deze onjuist of onnauwkeurig zijn en verzoeken dat hun informatie wordt aangevuld als deze onvolledig is.


Recht op verwerking
U kunt te allen tijde en om redenen die voortkomen uit uw persoonlijke situatie, een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat is vermeld in het gedeelte "Contactgegevens" van dit Privacybeleid. , na vaststelling van zijn identiteit (door een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen) kosteloos bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

Indien de verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of om gerechtvaardigde belangen te beschermen die in strijd zijn met de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren (vooral als de betrokkene een kind is).

De verantwoordelijke kan het bezwaar van de gebruiker afwijzen als hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking heeft die in evenwicht zijn met de belangen of rechten en vrijheden van de gebruiker, of als deze dienen om een ​​actie, legitieme verdediging of uitoefening van deze rechten in te stellen. In het geval van een geschil kan de Gebruiker een klacht indienen in overeenstemming met de bepalingen van het hoofdstuk "Bezwaren en klachten" van dit Privacybeleid.

De Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat is vermeld in het gedeelte "Contactgegevens" van dit Privacybeleid en na verificatie van zijn identiteit (bijgevoegd een kopie van zijn /haar identiteitskaart).

Als persoonsgegevens worden gebruikt voor wetenschappelijke of historische doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is om de taak te vervullen.

Voor de verwerking is de verantwoordelijke verplicht om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan een maand, op het verzoek van de gebruiker te reageren en zijn antwoord te rechtvaardigen, als hij niet van plan is positief op het verzoek van de gebruiker te reageren. Navraag.


Het recht op beperking van de verwerking
is beperkt tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:


Als de gebruiker de juistheid van de gegevens betwist en alleen voor zolang als de controller kan verifiëren. ongeautoriseerd is of als de gebruiker zijn activiteiten wil beperken in plaats van de gegevens te wissen. Wanneer de gebruiker de actie tot betwisting, gebruik of verdediging voor de rechtbank moet beperken, zelfs als het niet langer nodig is om door te gaan tijdens de verwerking. Zodra de beperking is opgeheven, zal de verantwoordelijke de gebruiker informeren over de duur van het onderzoek naar de gegrondheid van het bezwaar, dwz de tijd die de verantwoordelijke nodig heeft om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke en de gebruiker af te wegen .

Herroepingsrecht (recht om te worden vergeten) Een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de verantwoordelijke kan

door de gebruiker worden gestuurd naar het adres vermeld in de sectie "Contactgegevens" van dit privacybeleid na bevestiging van zijn identiteit (voeg een kopie toe ). persoonsgegevens) als een van de volgende redenen van toepassing is:

De gegevens zijn niet langer nodig voor het verwerkingsdoel. De gebruiker heeft zijn toestemming voor gegevensverwerking ingetrokken en er is geen wettelijke basis voor verdere verwerking, inclusief profilering). Ongeoorloofd gebruik van persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (volgens EU- of nationale wetgeving) die de verwerkingsverantwoordelijke moet vervullen. Persoonlijke gegevens zijn verzameld in het kader van diensten van de informatiemaatschappij. aangeboden voor kinderen. de volgende vijf gevallen:


Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie Zodra de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een bepaling die verwerking vereist op grond van het EU-recht of het recht van een lidstaat in waarvan de verwerking noodzakelijk is in het algemeen belang Zodra de verwerking noodzakelijk is in het algemeen belang in het algemeen belang. Zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en op voorwaarde dat het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk maakt, wordt aangetast of ernstig in gevaar wordt gebracht. Zodra de verwerking noodzakelijk is om rechtsvorderingen te betwisten, te doen gelden of te verdedigen. De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het reageren op het verzoek van de gebruiker binnen een redelijke termijn, die niet langer is dan een maand, en rechtvaardigt zijn antwoord als hij niet van plan is positief op het verzoek van de gebruiker te reageren.

De gebruiker heeft ook het recht om kosteloos en onder dezelfde voorwaarden de verwijdering te vragen van onvolledige of onwettige persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, waarvan de registratie, verzending of opslag is verboden of langer wordt bewaard dan nodig en toegestaan.


Recht op "Gegevensoverdracht".
Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in het gedeelte "Contactgegevens" van dit privacybeleid, kan de gebruiker op elk moment en na bevestiging van zijn identiteit (met een kopie van zijn identiteitskaart), verzoeken dat hun persoonlijke gegevens kosteloos aan het register worden doorgegeven:


als de gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Als de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of een overeenkomst tussen de gebruiker en de verwerkingsverantwoordelijke, heeft de gebruiker het recht om onder dezelfde voorwaarden de overdracht van persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is .


Het recht op gegevensoverdraagbaarheid strekt zich niet uit tot verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag die aan de verantwoordelijke is opgedragen.


Ontvangers van de gegevens en versie aan derden
Naast de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn de beoogde ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zorgvuldig geselecteerde zakenpartners gevestigd in België of in de Europese Unie voor de levering van producten of Diensten.


Indien de informatie aan derden wordt doorgegeven voor direct marketing of marketingdoeleinden, wordt de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gebracht zodat hij kan beslissen of hij wenst dat zijn gegevens door derden worden verwerkt.

U kunt op elk moment en na bevestiging van uw identiteit (met een kopie van uw identiteitsbewijs), bezwaar maken tegen de vrije openbaarmaking van uw gegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres vermeld in het gedeelte "Contactgegevens" van dit privacybeleid Derde.

De exploitant zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven en zal er in ieder geval voor zorgen dat zijn partners, werknemers, aannemers en andere derden met toegang tot persoonsgegevens dit privacybeleid naleven.

Serviceprovider behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke informatie openbaar te maken in overeenstemming met elke wet, juridische procedure of overheidsverzoek dat dergelijke openbaarmaking vereist.

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.


Gebruik en behandeling van cookies
Algemene principes. Dit artikel bevat informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit cookiebeheerbeleid is van toepassing op de website. Ze worden beheerd door een beheerder.

De site maakt gebruik van cookies om de navigatie nauwkeuriger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren, terwijl andere ons in staat stellen om de gebruikerservaring te verbeteren.

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als u uw cookiebeheer wilt wijzigen, moet u uw browserinstellingen wijzigen. Raadpleeg het gedeelte "Cookiebeheer" van deze clausule voor meer informatie.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de hieronder beschreven verwerking van cookies.

Definitie van cookies. Een cookie is een gegevensbestand of tekstbestand dat een websiteserver tijdelijk of permanent opslaat op het apparaat van een gebruiker (harde schijf, tablet, smartphone of iets dergelijks) met behulp van de browser van een gebruiker. Cookies kunnen ook worden geplaatst door derde partijen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van cookies. Cookies

slaan bepaalde informatie op, zoals de taalinstellingen van uw bezoekers of de inhoud van uw winkelwagen. Inhoud en/of gebruik van cookies op de site De site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

Essentiële of technische cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site en om een ​​goede communicatie en navigatie te verzekeren Statistische of analytische cookies: Uw surfgedrag wanneer ze bezoeken de website. Het maakt het voor de gebruiker gemakkelijker om te navigeren en te vinden wat hij zoekt. Prestatiecookies: deze cookies slaan informatie op over hoe gebruikers de website gebruiken. Ze stellen u ook in staat om uw website continu te evalueren en te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers bij te houden, uw meest populaire pagina's en klikken te identificeren) en commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren Advertentie- en commerciële cookies: welke Derden waarmee de exploitant samenwerkt kan cookies installeren of uitlezen om de prestaties van de advertentie of website te meten en af ​​te stemmen op de interesses van de gebruiker. Tracking cookies: De website maakt gebruik van tracking cookies.Deze statistieken stellen ons in staat om onze website continu te verbeteren en relevante inhoud aan onze gebruikers te bieden. De exploitant maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het verkeer op de website, de herkomst van het verkeer en de bezochte websites. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De gegevens die door Google Analytics worden verzameld, worden anoniem gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te zien wie een website bezoekt.gedetailleerde informatie, zie het privacybeleid van Google, te vinden op: http://www.google.com/intl/en_uk/policies/privacy/

De exploitant kan ook cookies en beacons gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van gebruikers op verschillende websites in zijn advertentienetwerk en toepassingen. Een beacon is een onzichtbaar grafisch bestand dat het surfgedrag van een gebruiker op een of meer websites en/of programma's volgt. Bovendien kunnen adverteerders verschillende commerciële cookies plaatsen wanneer ze hun advertenties weergeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De informatie en bakens die door commerciële cookies worden verzameld, worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en om advertenties op de website en andere leden van het advertentienetwerk of waarvoor de exploitant advertentiediensten levert, beter af te stemmen.

De bewaartermijn van cookies varieert afhankelijk van het type cookie: basiscookies worden meestal bewaard totdat de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies een jaar geldig zijn en prestatiecookies vier jaar.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt openbare zoekmachines in staat de site via spiders te bezoeken om de inhoud en toegang tot de site via deze zoekmachines beschikbaar te stellen zonder back-uprechten aan de site te verlenen. De Personal Data Assistant behoudt zich het recht voor om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Om aanbiedingen te doen die voor de gebruiker interessant kunnen zijn, kan de Personal Data Assistant via internet overeenkomsten aangaan met adverteerders. De verwerker stelt hen in staat advertenties op de website te plaatsen. Zodra een gebruiker een website bezoekt, kunnen deze adverteerders ook informatie verzamelen.

Verwerking van cookies. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd, maar in alle browsers kunt u de instellingen naar wens aanpassen.

Als u niet wilt dat de website cookies op uw computer/mobiel apparaat plaatst, kunt u cookies eenvoudig beheren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij een bericht stuurt wanneer hij een cookie ontvangt, zodat hij kan beslissen of hij deze al dan niet accepteert.

Als een gebruiker bepaalde cookies wil blokkeren en/of controleren, kan hij dit doen door de link in zijn browser te volgen:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or - allowcookiesKrom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=enFirefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferencesSafari: http : //support.apple.com/kb/PH5042Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ Als u Google Analytics-cookies niet wilt accepteren, kunt u dit doen in het cookiebericht dat verschijnt wanneer u de website voor het eerst gebruikt of door uw browserinstellingen te wijzigen om geen cookies te accepteren.

Om te voorkomen dat Google Analytics u volgt op een website, kunt u gebruik maken van de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Als u bepaalde cookies uitschakelt, zijn bepaalde delen van de website mogelijk niet beschikbaar en/of nuttig of slechts gedeeltelijk beschikbaar en/of nuttig.

Beveiliging
De Verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het beveiligingsniveau van de verwerking van de verzamelde gegevens te waarborgen, in overeenstemming met de risico's die kunnen voortvloeien uit de verwerking van de gegevens en aangepast aan de aard van de gegevens. beschermen. De verantwoordelijke dient rekening te houden met de stand van de techniek, de exploitatiekosten en de aard, omvang, context en doel van de verwerking, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van gebruikers.

Telkens wanneer een operator gegevens op een website ontvangt of verzendt, moet hij altijd cryptografische technologie gebruiken die voldoet aan de industrienormen. Personal Data Assistant heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de via de website verkregen informatie te beschermen en verlies, misbruik of wijziging te voorkomen.


Elektronische communicatie, telefoon en post

Communicatie per post. Als een gebruiker zijn postadres via een website naar een verwerker stuurt, wordt deze informatie opgeslagen in het adresboek van de verwerker zodat deze kan reageren op vragen en de gebruiker kan informeren over de producten en diensten van de verwerker. Als de gebruiker geen bezwaar maakt, kan de verwerker de gegevens van de gebruiker doorgeven aan derden (bijv. bedrijven en zakenpartners) voor directe reclame. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u dit aangeven bij uw aanmelding op de website.

De gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens uit de behandeldatabase inzien, corrigeren of verwijderen. Om dit te doen, moet de gebruiker contact opnemen met de Personal Data Assistant op het adres dat is vermeld in het gedeelte Contactgegevens van dit privacybeleid en zijn naam en specifiek adres (schriftelijk) opgeven. De Personal Data Assistant verbindt zich ertoe deze informatie te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

communicatie per telefoon. Als de gebruiker zijn telefoonnummer opgeeft via de website van de verantwoordelijke, kan hij gebeld worden: +40359228036.

Om de exploitant te informeren over producten, diensten of aankomende evenementen. Groepen van bedrijven en zakenpartners waarmee de Personal Data Assistant een contractuele relatie heeft. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe deze informatie te verwijderen van de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Als een Gebruiker via de Website zijn mobiele telefoonnummer aan de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt, ontvangt hij alleen de berichten (SMS/MMS) van de Verwerkingsverantwoordelijke die nodig zijn om de Gebruiker te beantwoorden of te informeren. zijn online bestellingen contact via e-mail. Als u via de website uw e-mailadres aan de verwerkingsverantwoordelijke meedeelt: indien u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, kunt u e-mails ontvangen van het verwerkingsbedrijf die u informeren over producten, diensten of aankomende evenementen (voor direct marketing). u dergelijke e-mails wel of niet meer wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de onderhoudsverantwoordelijke op het adres vermeld in de rubriek "Contactgegevens" van deze gegevensbeschermingsverklaring en hun naam en exacte adresgegevens (correcte spelling) verstrekken.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze informatie te verwijderen van de lijst die hij aan andere bedrijven of instanties verspreidt.

Argumenten en klachten 

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats.

Contactgegevens

U kunt contact opnemen met uw vervoerder als u vragen en/of klachten heeft, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en beschikbaarheid van deze privacyverklaring: E-mail: info@prodona.nl

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze privacyverklaring is onderhevig aan geschillen naar Belgisch recht de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, Mechelen.

Andere bepalingen

De exploitant behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid op elk moment te wijzigen.