Artikel 1 – Definities

Onder de volgende voorwaarden gelden:
1. Algemene Voorwaarden: de in dit document opgenomen voorwaarden die van toepassing zijn op de verbintenis tussen ondernemer en consument.
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
3. Fee: het verschil tussen de inkoopprijs van ondernemer bij de leverancier en de op de website van ondernemer aangeboden (verkoop)prijs van de leverancier.
4. Dienst: de werkzaamheden die door ondernemer worden aangeboden op basis van de verbintenis met consument, hoofdzakelijk bestaande uit het aanbieden en ondersteunen van de website en het namens consument sluiten van een overeenkomst met leverancier.
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
6. Dag: kalenderdag.
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
8. Goederen: de door leverancier via de website van ondernemer aangeboden producten aan consument.
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden, binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van ontvangst.
10. Leverancier: een niet met ondernemer verbonden derde, waarmee consument via de website en de diensten een overeenkomst sluit voor de levering van bepaalde goederen .
11. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
12. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen consument en leverancier wordt gesloten via de website van ondernemer.
13. Prijs: de prijs die leverancier in rekening brengt aan consument bij het sluiten van een overeenkomst. De prijs is – tenzij anders vermeld - inclusief BTW.
14. Verbintenis: de overeenkomst, die tussen consument en ondernemer wordt gesloten om gebruik te maken van de website en de diensten.
15. Website: www.prodona.nl en de daarop aangeboden webshop bestaande uit een digitaal aanbiedingsplatform waarop goederen van leverancier worden aangeboden, verhandeld, verkocht en/of gepromoot aan consument en consument desgewenst een overeenkomst op afstand kan sluiten met leverancier.

Artikel 2 - Identiteit

W e-commerce B.V.
Kvk: 89063562
BTW: NL864867542B01
info@prodona.nl
Tervoplein 48
4645HR Putte

Artikel 3  Toepasselijkheid

voor alle overeenkomsten op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient de consument kennis te nemen van de tekst van deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, moet worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer verkrijgbaar zijn en op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. . Voordat langs elektronische weg een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op zodanige wijze aan de consument beschikbaar gesteld dat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg beschikbaar zijn en op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos worden toegezonden. De leden 1 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing en de consument kan zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden altijd beroepen op de meest gunstig toepasselijke bepaling. Indien op enig moment een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of nietig worden verklaard, zullen de Overeenkomst en deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven en onmiddellijk worden vervangen in overeenstemming met de bepalingen. een bepaling die zo dicht in de buurt komt van de oorspronkelijke betekenis en het doel van de bepaling. Situaties die niet onder deze voorwaarden vallen, worden beoordeeld naar de "geest" van deze voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod


Aanbieding Indien een aanbod beperkt is of onder voorwaarden geschiedt, dient dit afzonderlijk in het aanbod te worden vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod, dat een volledige en juiste omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten moet bevatten, te wijzigen en te corrigeren. De beschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden de klant niet. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding of annulering van het product. Product afbeeldingen zijn een juiste weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten. Elk aanbod dient informatie te bevatten waaruit voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor: de prijs inclusief belastingen, eventuele leveringskosten, hoe de overeenkomst tot stand komt en welke stappen daarvoor moeten worden ondernomen. de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert; de hoogte van het telecommunicatietarief indien de kosten voor de exploitatie van de telecommunicatietechnologie worden berekend op een andere grondslag dan de gebruikelijke basisprijs van het gebruikte communicatiemiddel; hoe de consument hiervan kan profiteren; de manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de in de overeenkomst opgenomen gegevens kan controleren en indien nodig corrigeren; eventuele andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten, de gedragsregels waarnaar de ondernemer verwijst en de wijze waarop de consument langs elektronische weg aan dergelijke gedragscodes kan deelnemen, alsmede de minimale afstand tot de overeenkomst op afstand voor een doorlopend evenement.


Artikel 5 - Aanvaarding

overeenkomst Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze toestemming niet bevestigt, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. . Indien de consument elektronisch kan betalen, dient de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Binnen het wettelijk kader kan de ondernemer vragen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen en verantwoord kan handelen in alle zaken en factoren die relevant zijn voor de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek zwaarwegende redenen heeft om de overeenkomst niet af te sluiten, heeft hij het recht de bestelling of aanvraag te weigeren en te rechtvaardigen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. aan de consument de volgende informatie schriftelijk of in een voor de consument gemakkelijk toegankelijke vorm op een duurzame gegevensdrager te verstrekken: het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met een klacht terecht kan; waar de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen of van het herroepingsrecht kan worden uitgesloten; informatie over garanties en bestaande service na verkoop; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de ondernemer deze al voor het sluiten van de overeenkomst, voor jaren of voor bepaalde tijd aan de consument heeft verstrekt.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van de goederen: De consument heeft 14 dagen vanaf de aankoopdatum om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag dat het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en bij de ondernemer bekende vertegenwoordiger in ontvangst is genomen. Tijdens de koeling dient de gebruiker zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beslissen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle bijbehorende goederen en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking te retourneren, conform redelijke en duidelijke instructies van de winkelier. 

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan de ondernemer te melden. De consument dient dit op het modelformulier aan te geven. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door de verkoper een pakbon te bezorgen, om de aankoop effectief te laten zijn.


Met betrekking tot het verlenen van diensten:
Met betrekking tot het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst. de verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de bezorging.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Dit kan alleen als de winkelier het product al heeft ontvangen of als er overtuigend bewijs is dat het volledig is geretourneerd.


Artikel 8 - Uitzondering herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in lid 2 en 3 omschreven producten. De uitzondering op het herroepingsrecht geldt alleen indien de ondernemer dit althans ruim voor het sluiten van de overeenkomst voor het herroepingsrecht duidelijk heeft gemaakt in zijn aanbod van producten die door de ondernemer zijn gemaakt volgens specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk en onherroepelijk van aard zijn; die snel kunnen verslechteren of verouderen. afzonderlijke kranten en tijdschriften voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de gebruiker de verzegeling heeft verbroken. : accommodatie, vervoer, maaltijden of vrijetijdsbesteding moet met uitdrukkelijke instemming van de consument op een bepaalde dag of tijdens een bepaalde periode vóór het einde van de bedenktijd worden verstrekt; weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - Prijs

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten mogen gedurende de aanbiedingsperiode niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in het btw-tarief. Deze afwijkingsplicht en het feit dat alle prijzen richtprijzen zijn, dienen bij het aanbod te worden vermeld. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze te herleiden zijn tot wettelijke regelingen. Prijsverhogingen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien deze door de ondernemer zijn aanvaard: deze zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen of de consument heeft een opzeggingsrecht op het moment dat de prijsverhoging ingaat. Prijzen inclusief BTW. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van druk- of zetfouten. Bij druk- en zetfouten is de organisator niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Opdrachtnemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de opdracht, de bestekken, redelijke betrouwbaarheid en/of geschiktheidseisen en de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire eisen. bij het sluiten van het contract. Indien overeengekomen staat opdrachtnemer tevens in voor de geschiktheid van het product voor oneigenlijk gebruik. Defecte of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat geretourneerd te worden. De garantietermijn van de opdrachtnemer dient overeen te komen met de garantietermijn van de fabrikant. De ontwikkelaar is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor het specifieke gebruik van de gebruiker of voor adviezen over het gebruik of de toepassing van de producten. De garantie geldt niet indien: gebruiker de geleverde producten heeft gerepareerd en/of bewerkt of door een derde heeft laten repareren en/of bewerken; de geleverde producten zijn blootgesteld aan ongebruikelijke omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies en/of verpakking van de winkelier zijn behandeld; op basis van het type of de kwaliteit van de gebruikte materialen.


Artikel 11 – Levering en uitvoering

Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat Gebruiker aan Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt. De klant zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij gebruiker een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen na de bestelling bericht. De consument heeft dan het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op restitutie Alle levertijden zijn bij benadering. Tijdens deze periodes kunt u uw rechten niet uitoefenen. Overschrijding van de termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden conform lid 3 van dit artikel, zal de ondernemer het bedrag dat hij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen aan de consument. De opdrachtnemer zal zich inspannen om een ​​vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging dient op duidelijke en begrijpelijke wijze te worden gemeld dat het vervangende product wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De contractant draagt ​​de kosten van het terugzenden van de goederen. Opdrachtnemer draagt ​​het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten totdat deze aan de Consument of een vooraf door Opdrachtnemer bekende vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn bezorgd. , tenzij anders aangegeven.


Artikel 12 - Duur van Transacties: Duur, Beëindiging en Verlenging.

Opzegging
De 
consument kan een overeenkomst voor het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten voor onbepaalde tijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en met een opzegtermijn van één maand volgens de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van meer dan een maand. De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen: bij voorkeur, maar niet beperkt tot, op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde termijn; om op zijn minst op dezelfde manier te eindigen als hij; dient altijd te worden opgezegd met dezelfde opzegtermijn die opdrachtnemer zichzelf heeft gesteld.

Verlenging
Een 
overeenkomst voor bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op het geregeld verspreiden van dagbladen, nieuws en weekbladen en Tijdschriften die niet maandelijks plaatsvinden, evenals weekbladen en tijdschriften (proef- of proefabonnement) kunnen niet stilzwijgend worden verlengd en eindigen automatisch aan het einde van de proef- of proefperiode.

Duur
Indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, kan de gebruiker deze te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van één maand tot het einde van het jaar, mits een opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur niet in strijd is met redelijkheid en billijkheid.


Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen zeven werkdagen vanaf het ingaan van de in artikel 6 lid 1 genoemde bedenktijd. In geval van een overeenkomst tot levering van een dienst begint deze termijn te lopen vanaf het moment dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.


Artikel 14 – Bezwaarprocedure

De ondernemer draagt ​​zorg voor voldoende bekendheid van de bezwaarprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze procedure. De bouwer reageert binnen 14 dagen na ontvangst. Als de klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dient de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen te antwoorden met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Als de klacht niet te goeder trouw kan worden opgelost, volgt een procedure. Neem contact op met de winkelier. De klacht kan ook worden ingediend via het European Dispute Resolution Forum (http://ec.europa.eu/odr). Producten worden gratis bezorgd.


Artikel 15 - Geschillen 

Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de consument in het buitenland woont. De Weense Koopovereenkomst is niet van toepassing.


Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende bepalingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen de consument niet schaden en dienen schriftelijk of in een voor de consument gemakkelijk toegankelijke vorm te worden vastgelegd op een duurzame gegevensdrager. .


Artikel 17 – Sms-marketing

Marketing Door de sms-marketing van Zopina bij het afrekenen te accepteren en een aankoop of bestelling te starten via onze abonnementstools, gaat u ermee akkoord terugkerende sms-berichten te ontvangen (van uw bestelling, inclusief herinneringen, die bij het afrekenen werden geweigerd). De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde.

Als u zich wilt afmelden voor sms en meldingen, beantwoordt u elk mobiel bericht dat we u sturen met een STOP-bericht of gebruikt u de afmeldlink die we u in een van onze berichten ter beschikking hebben gesteld. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve opt-outmethoden, zoals: B. het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken mag niet worden beschouwd als een redelijke manier om af te zien van gebruik. We brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen die verband houden met de sms-berichten van uw draadloze provider. Er kunnen kosten voor berichten en gegevensoverdracht in rekening worden gebracht.

Als je vragen hebt, stuur dan HELP een sms naar het nummer waar je de berichten hebt ontvangen. voor meer informatie neem contact op.

We behouden ons het recht voor om het telefoonnummer of de kaartcodes die we gebruiken om toegang te krijgen tot de Service op elk moment te wijzigen. U wordt op de hoogte gehouden van dergelijke gebeurtenissen. U stemt ermee in dat berichten die naar het gewijzigde telefoonnummer of verkorte code zijn verzonden, inclusief STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en wij zijn niet verantwoordelijk voor verzoeken in dergelijke berichten.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige fout, vertraging of onjuiste verzending van informatie die via de Service wordt verzonden, enige fout in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt, afhankelijk van daarvoor aansprakelijk voor de informatie. of dienst.

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons privacybeleid om erachter te komen hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.